การประชุมสภา

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลดอนเจดีย์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่หน่วยบริการ กลุ่มภาคประชาชน และกองทุนฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-05-2021

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​