การประชุมโครงการจังหวัดสะอาด

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2562 ในวันที่ 7มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อกำหนดและวางแผนการดำเนินงาน สนับสนุน ส่งเสริม ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชนและสถานประกิจกรรม การลดละ คัดแยกขยะมูลฝอย หรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ 3ช อีกทั้งการกำจัดและบริหารจัดการขยะอันตราย และขยะติดเชื้อถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อปฏิบัติตาแนวทางงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" และในเวลาเดียวกันได้มีการตั้งคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มีหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

    • มกราคม 2562-มีนาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 07-03-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​