การมอบชุดตรวจการหาเชื้อโรคโควิค-19 ให้ชมรมผู้ประกอบการ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม..ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ให้กับทางชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้มาลงทะเบียนรับชุดตรวจนั้น เป็นลบ ทุกร้าน

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 17-11-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​