การรณรงค์ป้องกันเผยแพร่โรคโควิค-19

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 18109/2563 เรื่อง ข้อกำหนดมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแนะนำสถานประกอบกิจการในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยเน้นย้ำมาตราการดูแลคน ในครอบครัวและคนรอบข้างในยุค New Normal

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 23-12-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​