การรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีดอนเจดีย์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 การจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 06-10-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​