การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นายจตุรงค์ อินทร์พรหมปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดสร้างคลินิครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลดอนเจดีย์ ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี,โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข ลดการแออัดของโรงพยาบาล ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10 .00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 10-02-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​