การร่วมลงบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุขเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมลงบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุขเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ระหว่าง เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนเจดีย์ วัดตรีวิสุทธิธรรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนเจดีย์ ชมรมครูบำนาญอำเภอดอนเจดีย์ สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี ชมรมออกกำลังกายดอนเจดีย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุขเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ทุกหน่วยงานจึงตกลงความร่วมมือ เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุขเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครู วิทยากร สื่อการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุขเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ให้ได้มาตรฐาน ลงนาม ณ โรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุขเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​