การสนับสนุนการจัดบริการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ นางจินตนา ศรีนิเวศน์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนเจดีย์care manager และ caregiver ทีมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 04-11-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​