การส่งมอบบ้านของผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เป็นต้วแทนดำเนินการส่งมอบบ้านของผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ชุมชนถ้ำพระ

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​