การเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบในพื้นที่

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • 13-04-2022

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ อำเภอดอนเจดีย์ สาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ และสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ออกปฏิบัติการตรวจ เตือน เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในวันที่ 13  เมษายน 2565 ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​