การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริต

ในวันที่ 26 เมษายน 2564 นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ได้จัดทํากิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาด้านค่านิยมขององค์กรของ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ประจําปีงบประมาณ 2564 ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่หน้วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 26-04-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​