การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการทุจริต

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้จัดทำกิจกรรม
การส่งเสริมและพัฒนาด้านค่านิยมขององค์กรของ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ประจําปีงบประมาณ 2565 ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย์อําเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 25-04-2022

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านค่านิยมขององค์กรของ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ประจําปีงบประมาณ 2565 ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย์อําเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยกล่าวคําปฏิญาณว่า

  1. ข้าพเจ้าจะร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อนําพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน
  2. ข้าพเจ้าจะไม่ใช้ความรู้ความสามารถเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น และจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริต
  3. ข้าพเจ้าจะเคารพกฎหมาย กติกาและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด จะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคม ที่มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล
  4. ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยม การติดสินบน จะไม่ใช้อํานาจหน้าที่ เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​