การแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบของโรคโควิค-19

ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2930/2564 เรื่องปิดพื้นที่ตลาดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 7 วัน นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นชุด เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว โดยแจกถุงยังชีพให้แต่ละครัวเรือนได้ไว้ใช้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 09-07-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​