กิจกรรมปลูกต้นไม้

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และชุมชนต่างๆ ร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณสระจระเข้หน้าพระบรมราชนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมาหาราช เพื่อถวายเปนพระราชกุศล และเป็นการอนุรักษ์หน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 04-12-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​