กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและเป็นการป้องกันไข้เลือดออกภายในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 22-08-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​