กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และรณรงค์การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดสดเมืองทอง

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 25-06-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​