กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์”สุพรรณรวมใจ รวมพลังลดโลกร้อน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมและลดการเผาในที่โล่ง ลดปัญหาฝุ่นละออง

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี อำเถอดอนเจดีย์ และเครือข่าย กสม.จังหวัดสุพรรณบุรี ตัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพีนธ์ "สุพรรณบุรีร่วมใจ รวมพลังลดโลกร้อน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม" และ "งดการเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง" เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงหลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร พร้อมทั้งรณรงค์งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมันายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดนัดดอนเจดีย์ หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรฯบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 12-07-2565

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​