กิจกรรมล้างลานพระบรมราชานุสรณ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฯ และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ร่วมกันทําความสะอาด
บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา
10.00 น.

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 10-03-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​