กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายและรณรงค์ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำฯ

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอนเจดีย์ และชมรมอาหารปลอดภัย ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารจากร้านจำหน่ายอาหารหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 2 ครั้ง/ปี โดยดำเนินการเก็บ       ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​