กิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้และแจกแผ่นพับเรื่องสารปนเปื้อนอันตรายภัยร้ายที่มากับอาหารฯ

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • 03-06-2022

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง สารปนเปื้อนอันตรายภัยร้ายที่มากับอาหาร ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​