กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรรัปชั่น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​