กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัยร่วมใจสร้างสุข เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

สูงอายุของโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุข เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกิจกรรมนันทนาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​