กิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจ ด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจ ด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแนะนำสถานประกอบการตลาดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดสดเมืองทอง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคเลปโตสไปโรสิส เนื่องจากสถานประกอบกิจการตลาด เป็นสถานที่สาธารณะที่มีกิจกรรมหลากหลาย มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัย ของหนู ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคเลปโตสไปโรสิสและโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​