คลีนิคหมอครอบครัว

คลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปคลินิกโรคเรื้อรัง การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 11-05-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​