ตรวจสอบบ้านของผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ผลจรัญ นายนิพนธ์ วีระวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจสอบบ้านของผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ชุมชนถ้ำพระ

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​