ธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank)

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยรับซื้อขยะจากประชาชนทั่วไป ในวันที่่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​