ประชาคมแผนพัฒนา

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่น โดยเชิญประชาชนในพื้นที่มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน การดำเนินงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปทำแผนพัฒนาต่อไป

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 12-03-2020

ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2563

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่น โดยเชิญประชาชนในพื้นที่มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน การดำเนินงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปทำแผนพัฒนาต่อไป

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​