ประชาคม

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณารับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นได้พิจารณารับทราบการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​