ประชุมกองทุนสนับสนุนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคล สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-06-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​