ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 4

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อสรุปโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาแผนการเงินของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 17-12-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​