ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อรายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ และพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยบริการ กลุ่มประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ และกองทุน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๒๕ โครงการ

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 17-06-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​