ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 1

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 11-05-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​