ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 24-04-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​