ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้จัดประชุมภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​