ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​