ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี 2567

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​