ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์โดยผู้บริการ สมาชิกสภา และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ในวันที่ 28 พฤษจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสภา

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 28-11-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​