ประชุมสภา

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ จัดให้มีการประชุมสมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลดอนเจดีย์

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 28-08-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​