ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชนสวยงาม

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับชุมชนไชยานุภาพ ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมแรง พัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้น่าอยู่น่ามอง โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชนสวยงาม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ชุมชนไชยานุภาพ

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​