พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสรร วีระวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ และนายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาล
ตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมรําลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ช่วงเช้า เวลา 8.30 น. ช่วงเย็นเวลา 18.00 น. ณ หอประชุมอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุร

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 13-10-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​