พิธีมอบป้ายตลาดสดน่าซื้อ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ รับมอบป้ายตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ จากนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน " อาหารริมบาทวิถี " ( Street Food Good Health ) ระดับดีมาก ของชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากนายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสนี้ได้มีนายมานพ สุริยะวงษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนเจดีย์ และนายธนาชัย ทวีเกษม ประธานชมรมอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการร่วมพัฒนา Street Food Good Healthมหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธา ( ถนนม้าสีหมอก)

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​