พิธีรับใบรับรองการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เข้ารับใบรับรองการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Environmental Health Accreditation : EHA ) ประจำปี 2566 โดยได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเกียรติบัตร 8 ด้าน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้มอบในเวทีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​