พิธีเปิดป้ายโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุข เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และนายมีชัย ศิลปะรัตน์ ครูใหญ่โรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุข พร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ ดร. อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุข เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​