พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและเป็นการป้องกันไข้เลือดออกภายในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 22-24 กรถฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 22-07-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​