รวมพลังคนไทยป้องกันโรคโควิค-19

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จะดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563โดยให้ อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของแต่ละชุมชน ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ส่วนเจลล้างมือ จำนวนครัวเรือนละ 1 หลอด พร้อมแผ่นพับให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVIC - 19) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 31-03-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​