ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ รับลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.00 น. - ๑๔.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 19-05-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​