ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยนายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และนายเรวัติ เขียวระยับ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา บริเวณภายในพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​