ล้างลานทำความสะอาดหน้าพระบรมฯ

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมล้างตลาดหน้าองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สถานที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และเป็นการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอดอนเจดีย์ และเป็นสถานที่รวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า ผู้เข้ามาซื้อสินค้า รวมทั้งนักท่องเที่ยว จึงจําเป็นต้องมีการดําเนินการในด้านความสะอาดอย่างมาก

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 27-04-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​