วันเด็กแห่งชาติ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้แสดงออก มีการจัดซุ้มต่างๆ ให้เด็กได้เล่นเกมส์ชิงรางวัล และมีการทานอาหารร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทําให้เด็กๆเกิดความรักและสามัคคีต่อกัน

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 11-01-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​