ศึกษาดูงานโครงพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการจัดศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 7ธันวาคม 2562 ณ ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรีและตลาดโรงพักเก้าสรรพยาไนมาร์เกต จังหวัดชัยนาท

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 07-12-2019

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการจัดศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 7ธันวาคม 2562 ณ ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรีและตลาดโรงพักเก้าสรรพยาไนมาร์เกต จังหวัดชัยนาท

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​